Vòng đá mã não đỏ nhám kinh phật mix charm Omshanti bạc VMND6

350,000 $