Vòng đá mã não đỏ nhám kinh phật mix charm Omshanti bạc VMND6

370,000  350,000